Valmennusasiakkaiden asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteritietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Katja Noponen Oy

Yhteystiedot:
Vänrikinkuja 2, 02600 ESPOO
Puhelin 09 6221121

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Katja Noponen Oy / strategiajohtaja Juha Stenbäck
Vänrikinkuja 2, 02600 ESPOO
puh. 040 718 2019, juha.Stenback@katjanoponen.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava
Katja Noponen Oy / strategiajohtaja Juha Stenbäck
Vänrikinkuja 2, 02600 ESPOO
puh. 040 718 2019, juha.Stenback@katjanoponen.fi

2. Rekisteröidyt

Kuntoutujat, uravalmennus-, työhönvalmennus- ja valmennusasiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään ammatilliseen kuntoutukseen, uravalmennukseen, työhönvalmennukseen tai valmennukseen tulevien/olevien henkilöiden valmennuksen tai kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

* valmennuspalveluiden suunnittelu
* valmennuspalveluiden toteutus

Ammatilliseen kuntoutukseen, uravalmennukseen, työhönvalmennukseen tai valmennukseen tulevien/olevien henkilöiden valmennuksen tai kuntoutuksen suunnittelua, toteutusta ja jatkuvuutta varten.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

* nimi
* osoite
* sähköposti
* puhelinnumero

Asiakastiedot

* henkilötunnus
* päätös ammatillisesta kuntoutuksesta, päätös työhönvalmennuksesta tai tilaajan tekemä toimeksianto ja sen mukana saadut asiakirjat
* ammatilliseen kuntoutukseen, uravalmennukseen, työhönvalmennukseen tai valmennukseen liittyvät muut kuntoutujan tai valmennettavan luvalla hankitut asiakirjat
* opinto- ja työtodistukset
* kuntoutukseen, uravalmennukseen, työhönvalmennukseen tai valmennukseen liittyvät yhteydenotot
* sopimukset
* kuntoutuksen, uravalmennuksen, työhönvalmennuksen tai valmennuksen kesto
* kuntoutuksesta, uravalmennuksesta, työhönvalmennuksesta tai valmennuksesta laaditut yhteenvedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti kirjeitse osoitteeseen Katja Noponen Oy / liiketoimintajohtaja Jouko Koponen, Vänrikinkuja 2, 02600 ESPOO.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: (EU:n sisältä)

* palvelun tilaajalta saadut tiedot
* kuntoutujalta tai valmennettavalta saadut tiedot
* kuntoutujan tai valmennettavan luvalla eri paikoista hankitut tiedot
* ammatillisessa kuntoutuksessa, uravalmennuksessa, työhönvalmennuksessa tai valmennuksessa esille tulleet tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

* raportointi liitteineen palvelun tilaajalle
* raportointi kuntoutujalle tai valmennettavalle
* lasku ammatillisesta kuntoutuksesta, uravalmennuksesta, työhönvalmennuksesta tai valmennuksesta palvelun tilaajalle
* raportointi kuntoutujan/valmennettavan luvalla muihin paikkoihin

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työtehtäviensä hoitamisen vuoksi välttämätöntä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.