Mitä coaching on?

 • Coaching on menetelmä, joka tähtää työntekijöiden hyvinvointiin, kehittämiseen, sitouttamiseen, motivointiin ja toimintakyvyn optimoimiseen

 • Coaching edistää yksilötasolla yhteistyötaitoja sekä työtyytyväisyyttä ja parantaa itsensä ja oman työn johtamisen taitoja.

 • Coaching vähentää työelämän ristiriitatilanteita ja vahvistaa coachattavan ymmärrystä omasta roolistaan hyvinvointinsa ylläpidossa ja kehittämisessä.

 • Coaching on tavoitteellinen prosessi, jonka avulla coachattava löytää voimavaransa ja oman potentiaalinsa sekä ottaa ne käyttöön.

Coachingin ideana on fokusoida ajattelua ja toimintaa asetetun tavoitteen mukaisesti ja näin helpottaa esimerkiksi päätöksentekoa ja muutoksen kohtaamista. Coaching on tehokas työskentelymuoto, jossa tavoitteet asetetaan kuuntelemalla, kysymällä, eri näkökulmia ja vaihtoehtoja esittämällä sekä rajoittavia uskomuksia haastamalla.

Coaching- palvelumme avulla organisaation toiminta kehittyy tuottavammaksi, laadukkaammaksi ja tuloksellisemmaksi yksilöiden työtehojen kasvaessa. Organisaation asiakastyytyväisyys paranee ja tiimit toimivat tehokkaammin yhteisen tavoitteen eteen. Hyvinvoiva henkilöstö on siis kaikkien etu. Organisaatio voi hyödyntää coaching-palveluamme muun muassa työhyvinvointia ylläpitääkseen tai vaikkapa haastavien tilanteiden tukena.

Kenelle coaching on tarkoitettu?

Coaching soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi työuran tai työyhteisön muutostilanteisiin tai oman kehittymisen ja työssä jaksamisen sekä vaativien johtamistilanteiden ja solmukohtien tueksi. Coaching-palvelumme voidaan toteuttaa ryhmävalmennuksena tai yksilövalmennuksena. Ne sopivat niin johdolle, esihenkilöille kuin työntekijöillekin.

Palveluihin on mahdollista yhdistää Firstbeat-teknologiaa kokonaisvaltaisemman hyvinvoinnin kartoittamiseksi. Firstbeat-mittarit mittaavat sykevälivaihtelua ja antavat tarkkaa dataa stressitasoista sekä palautumisesta suoraan käyttäjän henkilökohtaiseen sovellukseen. Kun käyttäjiä on useita, voidaan tietoa hyödyntää myös organisaatiotasolla vastaanottamalla säännöllisiä raportteja henkilöstön palautumisesta ja hyvinvoinnista tietosuoja huomioiden.

Esimerkkejä Coaching-palveluistamme:

Executive coaching

Katja Noponen Oy tarjoaa johtotehtävissä toimiville yksilöllistä Executive coaching-palvelua. Executive coachingin tuella johtaja optimoi oman potentiaalinsa, jolloin myös suorituskyky nousee korkeammalle tasolle. Coaching on dynaamista ja tavoitteellista toimintaa, jonka avulla coachattava kehittyy, kasvaa ja löytää harmoniaa työn ja vapaa-ajan välille. Coachingissa asiakas ei saa valmiita vastauksia, vaan coach toimii peilinä ja kulkee rinnalla esittämässä oivalluttavia kysymyksiä. Coach on siis luottamuksellinen kumppani johtajan usein kiireelliseen työarkeen, joka vaatii monien lankojen käsissä pitämistä. Coaching auttaa coachattavaa löytämään itse ratkaisut haasteisiinsa ja onnistumaan työelämässä. Executive coachingin kesto on tyypillisesti noin 3-12 kuukautta, jonka aikana tapaamisia suositellaan olevan noin 1-2 kertaa kuukaudessa. Coaching toteutetaan Executive coaching -sertifikaatin suorittaneen valmentajan toimesta.

Esimerkkeja coaching-teemoista:

 • Johtamispotentiaalin ja suorituskyvyn kehittäminen
 • Päätöksentekokyvyn vahvistaminen
 • Priorisointi
 • Muutoksen johtaminen
 • Uusien tehtävien haltuunotto
 • Strategian johtaminen ja jalkauttaminen
 • Älykäs itsensä johtaminen sekä työelämän ja vapaa-ajan harmonia
 • Tiimin johtaminen

Muutosvalmennus – muutoksesta mahdollisuuksiin

Muutosvalmennuksellamme tuetaan muutosten läpivientiä. Coaching voidaan toteuttaa sekä ryhmille että yksilöille. Muutosvalmennus voidaan liittää osaksi laajempaa palvelukokonaisuutta tai ottaa käyttöön sellaisenaan. Muutosvalmennus tarjoaa työkaluja muutoksessa onnistumiseen, ja menetelmä hyödyntää ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työskentelytapaa sekä positiivista psykologiaa.

Resilienssivalmennus

Resilienssivalmennuksemme on ajankohtainen ja kysytty palvelu, jonka tavoitteena on kasvattaa työntekijöiden kykyä kohdata haastavia tilanteita ja muutoksia sekä kehittää palautumiskykyä. Resilienssivalmennuksen ja resilienssiä edistävän treeniohjelman avulla työntekijät oppivat tehokkaimmat ja nopeimmat ja samalla helposti omaksuttavat työkalut henkisen kuorman hallintaan. Valmennuksen ja harjoittelun myötä työntekijöiden suorituskyky kasvaa, ja he pysyvät toiminta- ja palautumiskykyisinä kuormittavissa tilanteissa.

Kasvuvalmennus

Kasvuvalmennuksemme valmentaa työntekijöitä optimoimaan oman potentiaalinsa. Työntekijät oppivat hyödyntämään omia voimavarojaan ja valjastamaan piilevän osaamisensa hyötykäyttöön. Kasvuvalmennus auttaa työntekijöitä nostamaan suorituskykyään korkeammalle tasolle ja näin saavuttamaan tavoitteet nopeammin ja tehokkaammin. Coachingin aikana kirkastetaan coachattavan yksilön tai ryhmän kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet ja luodaan työvälineet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pandatron-tekoälycoaching työn tueksi

Tekoälycoaching on moderni tapa tuoda coaching jokaisen saataville minimaalisella aikapanostuksella 0,5h/viikko. Pandatron-tekoälycoach voi halutessa valmentaa työntekijää myös päivittäin viiden minuutin aikapanostuksella, työpäivän alkaessa ja päättyessä. Coaching tapahtuu Teamsissa tai Slackissa puhelimen tai tietokoneen välityksellä.

Tekoälycoaching pohjautuu coaching-menetelmiin ja perustuu jatkuvaan oppimiseen. Työskentely on reflektiivistä, ja kirjoitetut asiat jäävät valmennettavalle muistiin. Työnantajan on mahdollista saada raportteja siitä, mitkä asiat työntekijöitä kuormittavat. Raportit annetaan yleisellä tasolla eikä niistä käy ilmi yksittäisten työntekijöiden coachingissa esiin nousseita asioita. Raporttien tuottamisen kannalta sopiva otos on vähintään 30 coachattavaa.

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa.