TYÖNOHJAUS

TYÖNOHJAUS

MILLOIN TYÖNOHJAUS ON TARPEEN

 • Kun halutaan edistää työntekijän työssä kehittymistä ja jaksamista.
 • Kun halutaan parantaa työntekijän ja työyhteisön valmiuksia vastata työelämän muutoksiin.
 • Kun halutaan ennaltaehkäistä tai korjata työpaikan ristiriitatilanteita.

KENELLE SE ON TARKOITETTU

 • Työnohjaus on hyväksi kaikille, joiden työpanos työyhteisössä on tärkeä.
 • Esimiehille, työntekijöille ja työtiimeille.
 • Erityisen kuormittavaa ja vastuullista työtä tekeville.

MITÄ TYÖNOHJAUKSESTA SAA

 • Työmotivaatio ja työssä jaksaminen paranevat.
 • Työn laatu ja yhteistyö tiimeissä kehittyy.
 • Työyhteisön ilmapiiri paranee, muuttuu avoimemmaksi ja sairauspoissaolot vähenevät.

PALVELUN EDUT JA HYÖDYT

 • Työnohjaus kehittää työntekijän itsereflektiota ja vastuunottamista omasta työstään.
 • Lisää työviihtyvyyttä, avointa vuorovaikutusta, työtehoa ja työssä jaksamista.
 • Vähentää ristiriitoja, huhuja ja arvailuja työpaikalla.

Esimerkkejä palvelun toteutustavoista:

 • Yksilö- tai ryhmätyönohjaus
 • Yksilötyönohjaus henkilökohtaisella tapaamisella tai verkon välityksellä videoneuvotteluna
 • Ryhmätyönohjaukset voidaan pitää tilaajan työpaikalla

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn ja työyhteisön toimintatapojen kehittämistä ja päivittämistä dialogisin ja voimavarakeskeisin metodein. Parhaimmillaan työnohjaus toimii konkreettisena työvälineenä, joka parantaa työntekijän tai työyhteisön valmiuksia vastata työelämän haasteisiin ja muutoksiin. Työnohjaus auttaa tarkastelemaan omaa työtä uusista näkökulmista ja jäsentämään sekä kehittämään omaa työtä muuttuvan työelämän toimintaympäristön edellytyksien mukana.

Työnohjauksen hyödyt

Työnohjauksen avulla työntekijä löytää motivaation kehittyä ja uudistua omassa työssään. Työnohjaus vahvistaa työntekijän omaa toimijuutta ja itsereflektiota. Se lisää työmotivaatiota ja työviihtyvyyttä sekä auttaa työssä jaksamisessa. Työnohjaus vahvistaa työntekijöiden, työtiimien ja esimiesten kykyä ja halua kehittää yhdessä uusia konkreettisia ja tuottavampia työskentelytapoja. Se johtaa avoimeen vuorovaikutukseen, ennaltaehkäisee ristiriitoja, huhuja ja arvailuja työpaikalla. Työnohjaus vähentää sairauspoissaoloja, säästää työterveyden kustannuksia sekä lisää työviihtyvyyttä ja työtehokkuutta.

Mikä on työnohjaajan rooli?

Työnohjaaja on työnohjaajakoulutuksen saanut puolueeton henkilö, joka tarkastelee työyhteisön tai työntekijän tilanteita etäämmältä ja ulkopuolisen silmin. Työnohjaus perustuu työnohjaajan ja ohjattavan avoimeen ja luottamukselliseen suhteeseen, jossa kunnioitetaan ohjattavan kokonaisvaltaista elämäntilannetta. Työnohjaaja ohjaa prosessia siten, että työntekijän ja työyhteisön osaaminen ja ammattitaito kehittyvät sekä tulevat paremmin työpaikalla käyttöön.

Tavoitteet ja raamit

Tilaaja antaa aina työnohjaukselle tavoitteet ja raamit. Työnohjaus onnistuu sitä paremmin, mitä selkeämmin tavoitteet yhdessä tilaajan ja osallistujien kesken määritellään. Työnohjaus toimii parhaiten 5-10 hengen työtiimeille tai yksittäiselle työntekijälle ja niiden kestot sovitaan aina yhdessä tilaajan kanssa.

Työnohjaus – Tonnilla työtehoa

Jo viidellä kerralla työnohjausta saadaan konkreettisia tuloksia, jotka lisäävät työntekijän työmotivaatiota ja työtehokkuutta.

 • Toimiva konsepti

  Meillä on toimiva ja testattu konsepti ”Tonnilla työtehoa”, joka auttaa asiakasta jäsentämään työtään uudella tavalla.

 • Uusia näkökulmia

  Työnohjattava löytää uusia näkökulmia omaan työhön ja näkee mahdottoman mahdolliseksi.

 • Konkretiaa

  Työnohjaus muuttuu konkretiaksi ja uusiksi toimintatavoiksi.

 • Videoyhteyden välityksellä

  Tapaamiset voidaan tehdä laadukkaasti videoyhteyden välityksellä omalta työpisteeltä tai mistä vain ympäri maailmaa.

 • Dialogisin ja voimavarakeskeisin metodein

  Kaikki on aina mahdollista.

Palvelusta vastaava henkilö

Mikko Harjunpää

yhteysjohtaja, työnohjaaja, valmentaja

mikko.harjunpaa(at)katjanoponen.fi
p. 040 580 0297