TYÖNOHJAUS

TYÖNOHJAUS

MILLOIN TYÖNOHJAUS ON TARPEEN?

 • Työnohjaus on tarpeen, kun halutaan edistää työntekijän työssä kehittymistä ja jaksamista.
 • Kun halutaan parantaa työntekijän ja työyhteisön valmiuksia vastata työelämän muutoksiin.
 • Kun halutaan ennaltaehkäistä tai korjata työpaikan ristiriitatilanteita.

KENELLE TYÖNOHJAUS ON TARKOITETTU?

 • Työnohjaus on hyväksi kaikille, joiden työpanos työyhteisössä on tärkeä.
 • Esimiehille, työntekijöille ja työtiimeille.
 • Erityisen kuormittavaa ja vastuullista työtä tekeville.

MITÄ OHJAUKSESTA SAA?

 • Työnohjaus parantaa työmotivaatiota ja työssä jaksaminen paranee.
 • Työn laatu ja yhteistyö tiimeissä kehittyvät.
 • Työyhteisön ilmapiiri paranee, muuttuu avoimemmaksi ja sairauspoissaolot vähenevät.

PALVELUN EDUT JA HYÖDYT

 • Työnohjaus kehittää työntekijän itsereflektiota ja vastuunottamista omasta työstään.
 • Lisää työviihtyvyyttä, avointa vuorovaikutusta, työtehoa ja työssä jaksamista.
 • Vähentää ristiriitoja, huhuja ja arvailuja työpaikalla.

Esimerkkejä palvelun toteutustavoista:

 • Yksilö- tai ryhmätyönohjaus
 • Yksilötyönohjaus henkilökohtaisella tapaamisella tai verkon välityksellä videoneuvotteluna
 • Ryhmätyönohjaukset voidaan pitää tilaajan työpaikalla

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn ja työyhteisön toimintatapojen kehittämistä ja päivittämistä dialogisin ja voimavarakeskeisin metodein. Parhaimmillaan se toimii konkreettisena työvälineenä, joka parantaa työntekijän tai työyhteisön valmiuksia vastata työelämän haasteisiin ja muutoksiin. Palvelu auttaa tarkastelemaan omaa työtä uusista näkökulmista ja jäsentämään sekä kehittämään omaa työtä muuttuvan työelämän toimintaympäristön edellytyksien mukana.

Palvelun hyödyt

Työnohjauksen avulla työntekijä löytää motivaation kehittyä ja uudistua omassa työssään. Ohjaus vahvistaa työntekijän omaa toimijuutta ja itsereflektiota. Se lisää työmotivaatiota ja työviihtyvyyttä, auttaa työssä jaksamisessa sekä vahvistaa työntekijöiden, työtiimien ja esimiesten kykyä ja halua kehittää yhdessä uusia konkreettisia ja tuottavampia työskentelytapoja. Oikein toteutettu ohjaus johtaa avoimeen vuorovaikutukseen, ennaltaehkäisee ristiriitoja, huhuja ja arvailuja työpaikalla. Työnohjaus vähentää sairauspoissaoloja, säästää työterveyden kustannuksia sekä lisää työviihtyvyyttä ja työtehokkuutta. Tutustu myös Tulevaisuuspolku-palveluumme.

Mikä on ohjaajan rooli?

Työnohjaaja on työnohjaajakoulutuksen saanut puolueeton henkilö, joka tarkastelee työyhteisön tai työntekijän tilanteita etäämmältä ja ulkopuolisen silmin. Työnohjaus perustuu työnohjaajan ja ohjattavan avoimeen ja luottamukselliseen suhteeseen, jossa kunnioitetaan ohjattavan kokonaisvaltaista elämäntilannetta. Työnohjaaja ohjaa prosessia siten, että työntekijän ja työyhteisön osaaminen ja ammattitaito kehittyvät sekä tulevat paremmin työpaikalla käyttöön.

Työnohjaus: tavoitteet ja raamit

Tilaaja antaa aina työnohjaukselle tavoitteet ja raamit. Työnohjaus onnistuu sitä paremmin, mitä selkeämmin tavoitteet yhdessä tilaajan ja osallistujien kesken määritellään. Palvelu toimii parhaiten 5-10 hengen työtiimeille tai yksittäiselle työntekijälle ja niiden kestot sovitaan aina yhdessä tilaajan kanssa.

Tonnilla työtehoa

Jo viidellä kerralla työnohjausta saadaan konkreettisia tuloksia, jotka lisäävät työntekijän työmotivaatiota ja työtehokkuutta.

 • Toimiva konsepti

  Meillä on toimiva ja testattu konsepti ”Tonnilla työtehoa”, joka auttaa asiakasta jäsentämään työtään uudella tavalla.

 • Uusia näkökulmia

  Työnohjattava löytää uusia näkökulmia omaan työhön ja näkee mahdottoman mahdolliseksi.

 • Konkretiaa

  Työnohjaus muuttuu konkretiaksi ja uusiksi toimintatavoiksi.

 • Videoyhteyden välityksellä

  Tapaamiset voidaan tehdä laadukkaasti videoyhteyden välityksellä omalta työpisteeltä tai mistä vain ympäri maailmaa.

 • Dialogisin ja voimavarakeskeisin metodein

  Kaikki on aina mahdollista.

Palvelusta vastaava henkilö

Suvi Pikkusaari

kehitysjohtaja, yrityspalvelut

suvi.pikkusaari(at)katjanoponen.fi
p. 0400 635 138