Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus toimii erinomaisesti sekä työhyvinvointia lisäävänä että työperäistä kuormittumista ehkäisevänä menetelmänä. Työnohjaus on ajankohtaista viimeistään silloin, kun työssä jaksaminen ja työstä suoriutuminen vaikeutuvat olennaisesti ja aiheuttavat uhkan sairauslomalle siirtymiseen.

Työnohjaus on yksilöllisesti suunniteltu ja toteutettu oppimisprosessi, joka auttaa ohjattavaa tai ohjattavia löytämään kuormittumista vähentäviä ja työhyvinvointia lisääviä ajattelu- ja toimintamalleja sekä kehittämään ja arvioimaan omaa työskentelyään koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjaukselle asetetaan aluksi selkeät tavoitteet, jotka voivat olla esimerkiksi työn rajaamiseen, yhteistyön tiivistämiseen, käytänteiden jakamiseen, työn hallitsemiseen, itsensä johtamiseen tai työn sisältöön liittyviä.

Työnohjausta käytetään myös case-työskentelyn tukena, erityisesti psyykkisesti kuormittavien toimenkuvien yhteydessä. Työnohjaus voi sisältää välitehtäviä, sillä oppiminen ja oivallukset tapahtuvat usein istuntojen välissä. Ohjattavan ja ohjaajan välille muodostuva luottamuksellinen vuorovaikutussuhde on tärkeä osa reflektiivistä työskentelyä.

Työnohjaus sopii sekä akuutteihin tilanteisiin että organisaation pitkän tähtäimen työhyvinvointisuunnitelmaan. Se toimii erinomaisena reflektiivisenä työvälineenä, kun halutaan ymmärtää ja kehittää omaa ammatillista roolia. Työnohjausprosessin suositeltu kokonaiskesto on henkilön ja ryhmän tilanteen mukaan puolesta vuodesta kahteen vuoteen ja se sisältää säännöllisiä arviointeja työskentelystä.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus keskittyy yksilön omaan työhön ja siihen liittyviin tekijöihin. Työnohjauksen avulla yksilö löytää uusia toimintatapoja työhönsä ja saa lisää valmiuksia kohdata haastavia tilanteita. Työnohjaus on oivalluttavaa työskentelyä, jonka aiheet voivat olla tarkkaan etukäteen määriteltyjä tai ohjauskäyntikohtaisesti työstä nousevia. Tavoitteet asetetaan kuitenkin aina etukäteen.

Ryhmätyönohjaus

Työskentelemme kompleksisissa ja jatkuvan muutoksen keskellä olevissa toimintaympäristöissä, joissa vaaditaan monenlaisia työelämätaitoja. Osaamisen vaatimukset asiantuntijatyössä, tuotantotyössä ja erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ovat lisääntyneet. Ryhmätyönohjaus on menetelmä, joka tukee työyhteisön tai tiimin työssä jaksamista, yhteistyötä sekä hyvin työkäytänteiden jakamista. Ryhmätyönohjauksen osallistujat voivat koostua esimerkiksi esihenkilöistä, työryhmästä tai koko työyhteisöstä.

Ryhmätyönohjaus perustuu siihen, että ohjattavat oppivat koulutetun työnohjaajan tukemana toinen toisiltaan. Näin osaamisen jakaminen ja inhimillisen pääoman hyödyntäminen mahdollistuvat ja vaikuttavat koko organisaation työn laatuun ja tehokkuuteen suotuisasti. Yhteistyön haasteet ovat usein näkyvillä mutta vaikeasti määriteltävissä. Työnohjaus tarjoaa turvallisen ja luottamuksellisen paikan tutkia tätä dynamiikkaa ja löytää yhteistyössä ratkaisut mahdollisiin haasteisiin.

Kriisityönohjaus

Kriisityönohjaus pureutuu sananmukaisesti akuutteihin, kuormitusta lisääviin tilanteisiin, joissa työntekijän työ- ja toimintakyky on hetkellisesti uhattuna. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uhkaavat asiakastilanteet, irtisanomistilanteet tai äkilliset muutokset. Kriisityönohjaus on lyhytkestoisempi prosessi kuin perusmuotoinen työnohjaus ja käsittää tyypillisesti 1–3 ohjauskertaa.

Työnohjauksessa keskitytään työkyvyn ylläpitämiseen, kuormittavan tilanteen hallitsemiseen, ohjattavan omien voimavarojen hyödyntämiseen sekä kuormitusta ja stressinhallintaa vähentävien työvälineiden käyttöönottoon.

Johdon- ja esihenkilöiden työnohjaus

Johdon työnohjaus on suunniteltu johtoryhmätyöskentelyn tehostamiseen, yhteisten käytänteiden luomiseen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen tai yksilön työroolin selkiyttämiseen ja oman suorituksen tutkimiseen. Työnohjaus voi toimia johdon kehittämisprosessina tai nivelvaiheen ylittämisen tukikeinona.

Esihenkilötyönohjaus keskittyy tarkastelemaan esihenkilörooliin kuuluvia vastuita ja velvollisuuksia sekä löytämään hyviä toimintatapoja esihenkilötyöhön. Työnohjaus tukee esihenkilöä työhön liittyvien haasteiden kohtaamisessa sekä valjastaa esihenkilön osaamisen ja voimavarat tehokkaammin käyttöön.

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä ja varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa.