Markkinointirekisteri

Katja Noponen Oy

Y-TUNNUS 1778742-8

Katja Noponen Oy:n markkinointirekisteri

KATJA NOPONEN OY:N HENKILÖREKISTERIEN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Katja Noponen Oy

Vänrikinkuja 2, 02600 ESPOO

Puhelin 09 6221121

2.Henkilörekisteriä hoitava henkilö

liiketoimintajohtaja Jouko Koponen, Vänrikinkuja 2, 02600 ESPOO

puh. 044 588 1879, jouko.koponen@katjanoponen.fi

3.Rekisterin nimi

Katja Noponen Oy:n markkinointirekisteri

4.Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Henkilörekisteri sisältää henkilö-, organisaatio- ja muita tietoja Katja Noponen Oy:n palveluiden kohderyhmiin kuuluvista sekä palveluita ostaneista ja käyttäneistä luonnollisista henkilöistä (”Henkilö(t)”). Tietoja voidaan lisätä rekisteriin asiakassuhteen, asioinnin tai muun kontaktoinnin yhteydessä tai henkilön omasta pyynnöstä.

5.Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Katja Noponen Oy:n ja henkilön/organisaation välisen asiakassuhteen ylläpito, tiedottaminen ja palveluiden markkinointi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

6.Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot

– etu- ja sukunimi
– titteli
– yhteystiedot

Organisaatiotiedot

– organisaatio
– tehtäväalue organisaatiossa
– toimiala
– yhteystiedot

7.Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8.Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työtehtäviensä hoitamisen vuoksi välttämätöntä.

9.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriasioita hoitavalta henkilöltä, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Pyynnöt esitetään sähköisesti tai kirjallisesti liiketoimintajohtaja Jouko Koposelle, Vänrikinkuja 2, 02600 ESPOO, puh. 044 588 1879, jouko.koponen@katjanoponen.fi. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen tiedottamiseen ja palveluiden markkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.