Työkyvyn johtamisen tärkeys muutostilanteissa

Työkyvyn johtamisen merkitys muutostilanteissa

Kun organisaatio kokee muutoksen, on tärkeää ymmärtää työkyvyn johtamisen merkitys. Muutokset voivat aiheuttaa stressiä ja epävarmuutta työntekijöille, mikä voi heijastua heidän työkykyynsä ja siten myös organisaation tuloksiin. Työkyvyn johtaminen tarkoittaa työntekijöiden psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista sekä heidän työkykynsä ylläpitämistä ja kehittämistä erilaisissa työelämän tilanteissa.

Työkyvyn johtamisen avulla organisaatio voi ennakoida ja varautua muutoksiin sekä tarjota työntekijöilleen tarvittavaa tukea ja ohjausta. Tämä auttaa säilyttämään työntekijöiden motivaation ja sitoutumisen työhön muutostilanteissa. Lisäksi työkyvyn johtaminen auttaa vähentämään sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyksiä, sekä parantamaan työyhteisön ilmapiiriä ja työn tuloksellisuutta.

Mitä muutosturva on?

Muutosturva on käsite, joka liittyy tuotannollis-taloudellisiin irtisanomistilanteisiin. Sen tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun työntekijän pääsyä uuteen työhön. Muutosturvaan sisältyy useita erilaisia toimenpiteitä ja etuuksia, jotka auttavat työntekijää työllistymisessä ja uuden työn löytämisessä.

Muutosturvaan kuuluvat muun muassa palkallinen vapaa uuden työn etsimiseen, työnantajan järjestämä työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus, pidennetty työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus, tehostunut tiedottaminen, henkilöstön kanssa tehtävä toimintasuunnitelma sekä yhteistyö työvoimatoimistojen kanssa työllistymisohjelmien laatimiseksi. Lisäksi muutosturvamallissa on korotettu työttömyysturva, kun työntekijä osallistuu sovittuihin työllistymistoimenpiteisiin.

Muutosturva ottaa huomioon myös iän vaikutuksen työntekijän työllistymismahdollisuuksiin. Yli 55-vuotiailla työntekijöillä on oikeus muutosturvarahaan ja julkisena työvoimapalveluna tarjottavaan muutosturvakoulutukseen. Heille on myös mahdollista myöntää pidempi työllistymisvapaa. Lisäksi yli 55-vuotiailla työntekijöillä on oikeus osa-aikatyöhön ilman sosiaalisia tai terveydellisiä perusteita.

Muutosturva on tärkeä osa työkykyjohtamista muutostilanteissa. Se auttaa työntekijöitä selviytymään muutoksista ja edistää heidän työllistymistään uudelleen. Muutosturvan tarjoaminen organisaation osana osoittaa myös huolenpitoa työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan, joka puolestaan voi lisätä heidän sitoutumistaan ja motivaatiotaan työtä kohtaan.

About the author : SEO AI