Muutosturva ja työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus – Katja Noponen Oy:n kumppanuusorganisaatio

Mikä on muutosturva?

Muutosturva on tärkeä aihe, kun puhutaan työpaikan irtisanomistilanteista ja siirtymästä uuteen työhön. Muutosturvaan kuuluu erilaisia tukitoimia, jotka on tarkoitettu helpottamaan ja nopeuttamaan irtisanotun pääsyä takaisin työelämään. Katja Noponen Oy on yritys, joka tarjoaa muutosturvan palveluita yksilöille ja organisaatioille.

Yksi tärkeä osa muutosturvaa on työnantajan velvollisuus järjestää pidempi työterveyshuollon palvelujakso irtisanomistilanteen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että irtisanotuilla työntekijöillä on mahdollisuus saada tarvittavaa työterveyshuoltoa ja tukea uuden työn löytämisessä. Työterveyshuollon ammattilaiset voivat auttaa irtisanottuja työntekijöitä arvioimaan työkykyä sekä antamaan ohjausta ja neuvontaa uuden työn hakemiseen liittyvissä asioissa.

Työnantajan rooli muutosturvassa

Työnantajalla on merkittävä vastuu muutosturvan järjestämisessä. Katja Noponen Oy on kumppanuusorganisaatio, joka auttaa työnantajia muutosturvasuunnitelmien laatimisessa ja toteuttamisessa. He tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja ja koulutusohjelmia, joiden avulla työnantajat voivat edistää työntekijöidensä hyvinvointia ja tukea heitä muutostilanteissa.

Toimintasuunnitelma on tärkeä osa muutosturvan toteuttamista. Työnantajan tulee laatia toimintasuunnitelma, jossa määritellään, miten muutosturva toteutetaan organisaatiossa. Toimintasuunnitelma sisältää muun muassa tiedottamisen, työllistymistä edistävän valmennuksen ja koulutuksen, sekä yhteistyön työvoimatoimistojen kanssa työllistymisohjelmien laatimisessa.

Muutosturvan edut yli 55-vuotiaille työntekijöille

Muutosturva tarjoaa erityisetuja yli 55-vuotiaille irtisanotuille työntekijöille. Heillä on oikeus korotettuun työttömyysturvaan osallistuessaan sovittuihin työllistymisohjelmiin. Lisäksi 55 vuotta täyttäneillä työntekijöillä on oikeus työttömyysturvalain mukaiseen muutosturvarahaan ja julkisena työvoimapalveluna järjestettävään muutosturvakoulutukseen.

Muutosturva tarjoaa myös mahdollisuuden osa-aikatyöhön ilman sosiaalisia tai terveydellisiä syitä. Tämä mahdollistaa joustavamman työskentelyn yli 55-vuotiaille työntekijöille, jotka haluavat jatkaa työelämässä, mutta tarvitsevat enemmän joustoa ja työn ja vapaa-ajan tasapainottamista.

Katja Noponen Oy:n kumppanuusorganisaationa tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut ja tuen muutosturvan toteuttamiseksi. Heidän asiantunteva tiiminsä auttaa niin yksilöitä kuin organisaatioita muutosturvaan liittyvissä haasteissa ja auttaa saavuttamaan menestystä nykypäivän työelämässä.

About the author : SEO AI