Muutosturva ja sen vaikutukset organisaation tehokkuuteen

Muutosturva on tärkeä osa organisaation tehokkuuden parantamista muutosvalmennusten ja työkykyjohtamisen näkökulmasta. Tässä blogipostauksessa käsittelemme muutosturvan merkitystä sekä sen vaikutuksia organisaation toimintaan ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Mitä muutosturva on?

Muutosturva on käsite, joka liittyy erityisesti tuotannollis-taloudellisiin irtisanomistilanteisiin. Muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun työntekijän pääsyä uuteen työhön. Muutosturvaan sisältyy useita eri osatekijöitä, kuten palkallinen vapaa uuden työn etsimistä varten, työnantajan järjestämä työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus, pidennetty työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus sekä tehostunut tiedottaminen.

Työllistymisen tukemisen lisäksi muutosturvaan kuuluu myös henkilöstön kanssa tehtävä toimintasuunnitelma ja yhteistyö työvoimatoimistojen kanssa laadittavien työllistymisohjelmien muodossa. Muutosturvaan kuuluu myös korotettu työttömyysturva henkilön osallistuessa sovittuihin työllistymistoimenpiteisiin, ja tätä etuutta voidaan saada myös muutosturvakoulutuksen ajalta.

Erityisesti yli 55-vuotiaiden työntekijöiden kohdalla muutosturvaan sisältyy myös muutosturvaraha ja julkisena työvoimapalveluna järjestettävä muutosturvakoulutus. Lisäksi 55 vuotta täyttäneillä työntekijöillä on oikeus osa-aikatyöhön ilman sosiaalisia tai terveydellisiä syitä.

Organisaation tehokkuuden vaikutukset

Muutosturvan tarjoaminen organisaatiossa voi vaikuttaa merkittävästi sen tehokkuuteen ja toiminnan laatuun. Kun organisaatio panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin ja tukee heitä muutostilanteissa, se voi saavuttaa useita positiivisia vaikutuksia.

Ensinnäkin, muutosturvan tarjoaminen lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Kun työntekijöillä on turvallisuuden tunne ja tietoisuus siitä, että organisaatio välittää heidän hyvinvoinnistaan, he ovat valmiita sitoutumaan organisaation tavoitteisiin ja tekemään parhaansa työssään. Tämä puolestaan voi johtaa tehokkaampaan ja tuloksellisempaan työskentelyyn.

Toiseksi, muutosturva voi vähentää työntekijöiden stressiä ja epävarmuutta muutostilanteissa. Kun organisaatio tarjoaa selkeitä ohjeistuksia, tukea ja valmennusta muutostilanteiden käsittelemiseen, työntekijät kokevat vähemmän paineita ja ahdistusta. Tämä voi parantaa työilmapiiriä ja edistää positiivista työhyvinvointia, mikä puolestaan vaikuttaa organisaation tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.

Lisäksi, muutosturva voi edistää organisaation mainetta ja houkuttelevuutta työnantajana. Kun organisaatio on tunnettu työntekijöidensä tukemisesta ja hyvinvoinnin edistämisestä muutostilanteissa, se voi houkutella osaavaa työvoimaa sekä saada positiivista näkyvyyttä ja mainetta kilpailijoihinsa verrattuna. Tämä voi puolestaan vaikuttaa organisaation tehokkuuteen ja menestykseen pitkällä aikavälillä.

Kokonaisuudessaan, muutosturva on merkittävä tekijä organisaation tehokkuuden parantamisessa. Se luo vakaampaa työilmapiiriä, parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista, sekä vaikuttaa myönteisesti organisaation maineeseen. Katja Noponen Oy on yritys, joka tarjoaa kattavia muutosturvan palveluita, auttaen organisaatioita menestymään muutostilanteissa ja parantamaan toimintansa tuloksellisuutta.

About the author : SEO AI