Katja Noponen Oy – Korkealaatuiset muutosvalmennukset muutostilanteissa

Katja Noponen Oy on yritys, joka erikoistuu tarjoamaan laadukkaita uudelleenkouluttautumisen, työhyvinvoinnin ja muutosturvan palveluita. He auttavat yksilöitä ja organisaatioita kehittämään työvoimaresurssejaan ja parantamaan työntekijöidensä hyvinvointia. Katja Noponen -yritys on omistautunut tukemaan asiakkaitaan muutostilanteissa, tarjoamalla räätälöityjä ratkaisuja ja koulutusohjelmia, jotka auttavat saavuttamaan menestystä nykypäivän työelämässä. He ovat luotettava kumppani, joka edistää ammatillista kasvua ja organisaation tehokkuutta.

Mitä muutosturva on?

Muutosturvan tavoitteena on tuotannollis-taloudellisissa irtisanomistilanteissa nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Muutosturvaan kuuluu irtisanotun palkallinen vapaa uuden työn etsimistä varten, työnantajan järjestämä työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus, pidennetty työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus, työnantajan tehostunut tiedottaminen, henkilöstön kanssa tehtävä toimintasuunnitelma ja työvoimatoimistojen kanssa laadittavat työllistymisohjelmat.

Muutosturvan avulla pyritään tukemaan irtisanottujen työntekijöiden siirtymistä uuteen työhön. Irtisanotulla työntekijällä on oikeus palkalliseen vapaaseen, jotta hän voi keskittyä uuden työn hakemiseen ja työllistymiseensä liittyvien asioiden hoitamiseen. Lisäksi työnantajan tulee tarjota työllistymisen edistämiseksi valmennusta tai koulutusta. Tämä auttaa työntekijää kehittämään osaamistaan ja parantamaan mahdollisuuksiaan löytää uusi työpaikka.

Muutosturvan malliin kuuluu myös pidennetty työterveyshuollon järjestämisvelvollisuus, joka takaa irtisanotun työntekijän terveydenhuollon palvelut edelleen irtisanomisen jälkeen. Tämä mahdollistaa irtisanotun työntekijän terveydenhoitoon liittyvien asioiden hoitamisen ja tukee hänen työllistymistään uuteen työhön. Työnantajalla on myös velvollisuus tehostaa tiedottamistaan muutostilanteessa. Näin varmistetaan, että kaikki työntekijät saavat tarvittavaa tietoa ja tukea muutokseen liittyvissä asioissa.

Lisäksi muutosturvan avulla laaditaan yhdessä henkilöstön kanssa toimintasuunnitelma, joka auttaa kaikkia osapuolia ymmärtämään, miten muutos etenee ja mitä odotuksia siihen liittyy. Työvoimatoimistojen kanssa laadittavat työllistymisohjelmat puolestaan auttavat työntekijöitä löytämään uuden työn ja antavat heille mahdollisuuden saada korotettu työttömyysturva osallistuessaan sovittuihin toimenpiteisiin.

Yli 55-vuotiaiden työntekijöiden kohdalla muutosturvaan kuuluu myös työttömyysturvalain mukainen muutosturvaraha sekä julkisena työvoimapalveluna järjestettävä muutosturvakoulutus. Näiden lisäksi yli 55-vuotiailla työntekijöillä on oikeus osa-aikatyöhön ilman sosiaalisia tai terveydellisiä syitä. Tämä tarjoaa heille joustavia työmahdollisuuksia ja auttaa heitä siirtymään uusiin työelämän vaiheisiin.

Katja Noponen Oy on asiantuntija muutosvalmennuksissa ja muutosturvassa. Heidän tarjoamansa korkealaatuiset palvelut auttavat organisaatioita ja yksilöitä selviytymään muutostilanteissa. Katja Noponen Oy on luotettava kumppani, joka tukee asiakkaidensa menestystä nykypäivän työelämässä. Heidän räätälöidyt ratkaisunsa ja koulutusohjelmansa auttavat kehittämään työvoimaresursseja ja parantamaan työntekijöiden hyvinvointia. On tärkeää, että organisaatiot ja yksilöt saavat tarvitsemansa tuen ja ohjauksen muutoksen keskellä, ja Katja Noponen Oy on juuri oikea kumppani tähän tehtävään.

About the author : SEO AI