COACING-TYÖNOHJAUS

COACHING & TYÖNOHJAUS

Mitä coaching-työnohjaus on

Coaching-työnohjaus on oman työn ja työyhteisön toimintatapojen kehittämistä dialogisin ja voimavarakeskeisin metodein. Parhaimmillaan coaching työnohjaus toimii konkreettisena työvälineenä, joka parantaa työntekijän ja työyhteisön valmiuksia vastata työelämän haasteisiin ja muutoksiin. Coaching auttaa tarkastelemaan omaa työtä uusista näkökulmista ja jäsentämään sekä muuttamaan työtä muuttuvan toimintaympäristön mukana. Se kehittää työyhteisön kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja sekä auttaa merkittävästi työssä jaksamisessa.

Mitä coaching-työnohjauksesta seuraa

Coaching-työnohjauksen avulla työntekijä löytää motivaation kehittyä ja uudistua omassa työssään, jolloin työn laatu ja tehokkuus paranevat. Se vahvistaa työntekijöiden, työtiimien ja esimiesten kykyä ja halua kehittää yhdessä uusia, konkreettisia ja tuottavampia toimintatapoja sekä työprosesseja. Coaching-työnohjaus säästää myös työterveyden kustannuksia, vähentää sairauspoissaoloja sekä lisää työviihtyvyyttä ja työtehokkuutta.

Mikä on coaching-työnohjaajan rooli

Coaching-työnohjaaja on työnohjaajakoulutuksen saanut puolueeton henkilö, joka tarkastelee työyhteisön tai työntekijän tilanteita etäämmältä ja ulkopuolisen silmin. Coaching-työnohjaaja ohjaa prosessia voimavarakeskeisin ja dialogisin metodein siten, että työyhteisön osaaminen ja ammattitaito kehittyvät sekä tulevat tehokkaammin kokonaisvaltaisempaan käyttöön.

Mitkä ovat coaching-työnohjauksen tavoitteet

Tilaaja antaa aina coaching-työnohjaukselle tavoitteet ja raamit. Coaching-työnohjaus onnistuu sitä paremmin, mitä selkeämmin tavoitteet yhdessä tilaajan ja osallistujien kesken määritellään. Coaching-työnohjaus toimii parhaiten 5-10 hengen työtiimeille tai yksittäiselle työntekijälle ja niiden kestot sovitaan aina yhdessä tilaajan kanssa.

Tonnilla työtehoa

Jo viidellä kerralla coaching-työnohjausta saadaan konkreettisia tuloksia, jotka lisäävät työntekijän työmotivaatiota ja työtehokkuutta

 • Toimiva konsepti

  Meillä on toimiva ja testattu konsepti ”Tonnilla työtehoa”, joka auttaa coachattavaa jäsentämään työtään uudella tavalla.

 • Uusia näkökulmia

  Coachattava löytää uusia näkökulmia omaan työhön ja näkee mahdottoman mahdolliseksi.

 • Konkretiaa

  Coaching muuttuu konkretiaksi ja uusiksi toimintatavoiksi.

 • Videoyhteyden välityksellä

  Tapaamiset voidaan tehdä laadukkaasti videoyhteyden välityksellä omalta työpisteeltä tai mistä vain ympäri maailmaa.

 • Dialogisin ja voimavarakeskeisin metodein

  kaikki on aina mahdollista.

© Copyright - Katja Noponen Oy