Arvot ja missio

KATJA NOPONEN OY:N AMVS VUOSILLE 2017-2020

arvot, missio, visio ja strategia

ARVOT

Toimintamme perustuu alla oleviin arvoihin, jotka ohjaavat toimintaamme ja joita toteutamme päivittäisessä työssämme.

1. Avoimuus ja vastuullisuus

Kaikki toiminta yrityksessä perustuu avoimuuteen, jolla tarkoitamme luotettavaa, vastuullista ja läpinäkyvää toimintaa suhteessa asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja toinen toisiimme. Jokainen työntekijä on oikeutettu ja vastuullinen avoimuuden toteutumiseen työyhteisössämme.

2. Osaavat ja motivoituneet työntekijät sekä yhdessä tekeminen

Yrityksemme menestys perustuu osaaviin ja motivoituneisiin työntekijöihin. Menestymme yhdessä tekemällä ja sitoutumalla yhteisiin tavoitteisiin. Yksittäisten työntekijöiden vastuullinen asennoituminen työhön on jatkuvan kehittymisemme perusta.

3. Keskinäinen arvostus ja kunnioitus

Haluamme ylläpitää hyvää henkeä työyhteisössä. Arvostamme ja kunnioitamme yrityksen sisällä toinen toisiamme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Uskomme ihmisten mahdollisuuksiin ja kehittymiseen.

4. Innostava ympäristö työskennellä

Haluamme ylläpitää ja ruokkia työyhteisössämme innostuksen ilmapiiriä. Hyvä suhde asiakkaisiin, valmennettaviin, toisiimme sekä onnistuminen työssä luovat innostuksen ilmapiirin. Innostuksen ilmapiiri toteutuu ratkaisukeskeisellä asenteella haastavissa tilanteissa ja myönteisellä suhtautumisella, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme sekä toinen toisiimme.

5. Ennakkoluuloton ja uudistuva edelläkävijä

Kaikki tekemämme työ perustuu ennakkoluulottomaan asenteeseen, toimintatapaan ja reagoimiseen ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Rohkeus innovatiivisuuteen ja mahdollisuus uudistua sekä etsiä monipuolisesti uusia keinoja asiakkaiden palvelemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla on yrityksemme keskeinen toimintatapa.

MISSIO

Näistä asioista johtuen yrityksemme olemassaolo ja menestys ovat oikeutettuja ja tiedämme tekevämme arvokasta työtä. Tekemämme työn vaikutukset ovat monella tavalla merkittäviä ja voimme olla niistä vilpittömän ylpeitä.

 • Yksittäisten ihmisten auttaminen haastavissa elämäntilanteissa

  Autamme yksittäisiä ihmisiä palamaan takaisin työelämään ja pysymään siellä. Tarjoamme henkilökohtaista tukea ja valmennusta työhön tai koulutukseen hakeutumisessa. Palvelumme parhaimmillaan vaikuttavat merkittävästi asiakkaidemme elämään ja sen vaikutukset voivat ulottua huomattavalla tavalla heidän perheeseensä ja lähipiiriinsä.

 • Yhteiskunnallinen merkitys

  Työllämme on suuri yhteiskunnallinen merkitys ja olemme mukana toteuttamassa toimivaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

 • Yritysten elinkelpoisuuden tukeminen

  Autamme yrityksiä kohentamaan tuottavuuttaan oikeilla henkilöstöpoliittisilla toimenpiteillä. Autamme ja ohjaamme tarvittaessa heidän työntekijöitään uusiin terveydelle paremmin soveltuviin työtehtäviin.

VISIO

Nämä ovat asioita mitä tavoittelemme ja mihin yrityksenä tähtäämme. Tällainen yritys haluamme tulevaisuudessa olla.

1. Suomen arvostetuin, menestynein ja tunnetuin valmennusalan yritys

Olemme vakaasti kasvava, asiakkaidemme arvostama, ennakkoluuloton ja jatkuvasti palveluitamme kehittävä Suomen menestynein ja tunnetuin alamme toimija.

2. Halutuin alan työnantaja

Olemme alan kiinnostavin ja halutuin työnantaja, missä osaavimmat työntekijät viihtyvät, ovat sitoutuneita ja motivoituneita työhönsä.

3. Toimialan tehokkain ja asiakaslähtöisin palveluiden tuottaja

Kehitämme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeita vastaavia monipuolisia ja tuloksellisia palveluita. Outplacement, tulevaisuuspolku, ammatillinen kuntoutus, työhönvalmennus, työnohjaus, coachaus ja viestintäpalvelut. Luomme tarvittaessa muuttuvien tarpeiden mukaisia uusia ennen kokemattomia palveluita nykyisille ja uusille asiakkaillemme. Tuloksemme ovat mitattavissa ja ovat laadullisesti ja määrällisesti tehokkaampia kuin kilpailijoillamme.

4. Ylivoimaisin moniosaaja

Olemme toimialamme ylivoimaisin moniosaaja ja olemme onnistuneet luomaan nykyistä liiketoimintaa tukevia uusia liiketoimintamalleja. Näillä toimenpiteillä laajennamme monipuolisesti yrityksemme liiketoimintaa sekä takaamme jatkuvan menestyksen ja kannattavuuden.

STRATEGIA

Näillä suunnitelmilla ja konkreettisilla toimenpiteillä saavutamme tavoitteitamme ja toteutamme visioitamme.

 • Osaavat ja motivoituneet työntekijät

  Yrityksemme menestys perustuu osaaviin ja motivoituneisiin työntekijöihin. Kehitämme alueellista toimintaa, aluevastaavien toimenkuvaa ja lisäämme alueellista vastuuta paikallisesta toiminnasta ja tuloksista. Kehitämme ja tehostamme alueellisten laskutettavien tuntitavoitteiden tasaista toteutumista kehitetyllä seurannalla ja motivoivalla kannustinjärjestelmällä. Varmistamme, että yrityksessämme kaikki tietävät ja sisäistävät oman työnsä tähtäävän viimekädessä palveluidemme kehittämiseen ja myymiseen, joita mitataan laskutettavien tuntien määrällä. Vaalimme yksilön vastuuta korostavaa yrityskulttuuria, joka näyttäytyy yksittäisten työntekijöiden vastuullisena asennoitumisena työhönsä. Vahvistamme henkilökunnan osaamista sisäisellä ohjauksella, perehdytyksellä ja koulutuksella.

 • Kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme

  Kehitämme alueellista toimintaa, lähiesimiestoimintaa ja johtoryhmätyöskentelyä palvelemaan sekä tukemaan paremmin päivittäistä alueellista valmennustyötä. Teemme mm. vuosittain henkilöstön kehittämiskyselyn, jonka avulla kehitämme toimintaamme avoimemmaksi, tehokkaammaksi, motivoivammaksi, tuottavammaksi ja palkitsevammaksi asiakkaille, tilaajille ja työntekijöille. Panostamme yrityskulttuuriin, jossa avoimuus ja jokaisen oikeus saada esimieheltään rakentavaa palautetta työstään toteutuu.

 • Kehitämme palveluitamme yhä asiakaslähtöisemmiksi

  Olemme tehokkaita ja joustavia sekä kehitämme palveluitamme jatkuvasti. Teemme mm. vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka avulla voimme kehittää palveluitamme yhä tehokkaammiksi, asiakaslähtöisemmiksi ja tilaajaystävällisemmiksi. Luomme tarvittaessa täysin uusia palveluita nykyisten ja potentiaalisten uusien asiakkaiden tarpeisiin. Kehitämme toimintatapojamme erottuaksemme kilpailussa osaamisella, jatkuvalla kehittymisellä sekä kustannustehokkailla ja laadukkailla ratkaisuilla.

 • Tehostamme markkinointia ja viestintää

  Tehostamme entisestään B to B -markkinointia kehittämällä toimintaamme sosiaalisessa mediassa, lisäämällä digitaalista näkyvyyttä verkossa mm. uusituilla asiakaslähtöisillä nettisivuillamme, omalla YouTube -kanavalla ja monilla muilla sosiaalisen median keinoilla. Luomme ja jaamme sosiaalisessa mediassa värikkäitä tarinoita mitä kaikkea Katja Noponen Oy:n toiminnasta seuraa. Kehitämme B to C -markkinointia, jolla vahvistamme mielikuvaa siitä, mitkä konkreettiset vaikutukset Katja Noponen Oy:n työstä on yksittäisille ihmisille, yhteiskunnalle ja yrityksille. Valmistaudumme markkinoinnillisesti tulevaan kilpailun kiristymiseen ja kilpailijoidemme kehitykseen. Pyrimme mahdollisimman hyvään, avoimeen ja rakentavaan vuorovaikutteiseen sisäiseen viestintään kaikkien yrityksemme työntekijöiden, valmentajien, aluevastaavien ja johtoryhmän kesken.

 • Etsimme uusia liiketoimintamalleja

  Kartoitamme aktiivisesti mahdollisuuksia luoda uusia, nykyistä liiketoimintaa tukevia liiketoimintamalleja pärjätäksemme paremmin nopeasti muuttuvissa kilpailutilanteissa ja turvataksemme yrityksellemme jatkuvan vakaan menestyksen myös tulevaisuudessa.