Työyhteisökonsultaatiot ja työnohjaus/coachingpalvelut

Työnohjaus ja työyhteisökonsultaatiot edistävät työssä jaksamista ja parantavat työn laatua. Työnohjaus on väline, jolla voi parantaa sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän erilaisiin haasteisiin ja varautua muutoksiin. Ohjaukseen voi osallistua työyhteisö, tiimi tai yksittäinen työntekijä. Työnohjaus antaa mahdollisuuden tarkastella omaa työtä ja persoonaa sekä organisaation tai työyhteisön toimintaa. Työnohjauksen avulla voidaan edistää esimerkiksi ammatillista kasvua, yhteistyötä, työroolien selkiyttämistä sekä yhteisen käsityksen luomista työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Se tarjoaa myös tilaisuuden, ajan ja tilan omien tunteiden ja kokemusten läpikäymiseen keskustelun ja työnkehittämisen menetelmien kautta. Työnohjaus antaa myös työkaluja haastavien työtilanteiden hoitamiseksi ja lisäksi se tarjoaa hyvän mahdollisuuden oppia omista ja muiden kokemuksista sekä löytää uusia näkökulmia ja toimintatapoja omaan työhön.

Työnohjauksen tavoitteena voi esimerkiksi olla:

  • työroolin selkiyttäminen ja muutoskykyisyyden vahvistaminen
  • työyhteisön toiminnan parantaminen ja vuorovaikutussuhteiden edistäminen
  • työn suunnittelu ja työongelmien ratkaisuvalmiuksien luominen
  • työviihtyvyyden parantaminen ja toimintavireyden ylläpitäminen
  • yhteishengen parantaminen ja toisen työn arvostuksen lisääminen
  • ammatti-identiteetin vahvistaminen
  • ammattitaidon ja työmenetelmien hallinnan lisääminen
  • työn mielekkyyden lisääminen

Ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää.